Algemene voorwaarden

1. Bij deelname aan de therapieën van Neurobics gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Een kennismakingsgesprek/intake is verplicht voorafgaand aan een therapietraject. In deze intake wordt kennisgemaakt en worden wensen, verwachtingen t.a.v. werkwijze en doelen besproken. Er worden afspraken gemaakt rondom de duur en frequentie van de therapieën. Daarnaast wordt een EEG-meting gedaan. Naar aanleiding van de intake kan door beide partijen worden besloten dat er niet verder wordt gegaan met een therapie traject, in dit geval voeren we het QEEG niet uit. Er volgt dan alleen een factuur voor de intake/QEEG indien van toepassing. Wanneer er na de intake wordt besloten een therapietraject te starten, worden de normale kosten voor een therapiesessie in rekening gebracht voor de intake. Naar aanleiding van de intake en evt. observatieperiode wordt er een behandelplan opgesteld. In het behandelplan staan de omschrijving van het probleem, doelen en afspraken voor de therapie. Gedurende de behandeling wordt het behandelplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld.

3. Een individuele therapie dient tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Wanneer op de dag zelf wordt afgemeld, wordt 50 euro in rekening gebracht. Bij niet komen opdagen zonder afmelding, wordt het volledige bedrag van de therapie in rekening gebracht.

4. Als de therapie door Neurobics geannuleerd wordt, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht voor deze therapie.

5. Neurobics kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Beroepsprofessionaliteit

1. Neurobics is geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).

2. Neurobics handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode voor de vaktherapeutische beroepen.

Klachten of geschillen
1. Neurobics voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) . Mocht je ontevreden zijn dan kun je het beste eerst contact opnemen met Roland Verment van Neurobics zelf, mochten we er niet uitkomen dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris, dit kun je doen door contact op te nemen met de NFG, www.de-nfg.nl, de beroepsverenging waar Neurobics bij is aangesloten, deze is te bereiken via info@de-nfg.nl of 0592-820030, de beroepsvereniging zal contact opnemen met de onafhankelijke klachtensecretaris.

2. Bij klachten over de geboden zorg heeft de cliënt de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

3. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Dit volgende traject loopt in eerste instantie via de NFG, mijn beroepsvereniging.

Meldcode kindermishandeling
1. Neurobics heeft een meldcode voor kindermishandeling. Dit is een code waarin staat hoe een therapeut moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Bij vermoedens van kindermishandeling zal Neurobics altijd een collega of Veilig Thuis raadplegen.

3. Iedere therapeut met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Thuis neurofeedback

  1. Uitrusting uitleenovereenkomst: Alle cliënten moeten akkoord gaan met en een uitrusting uitleenovereenkomst ondertekenen voordat ze beginnen met thuis neurofeedback training. Deze overeenkomst bevat de voorwaarden van de lening, waaronder de duur van de lening, de staat van de uitrusting bij terugkeer, en eventuele kosten of boetes in verband met schade of verlies.
  2. Communicatieplan: Cliënten moeten een duidelijk communicatieplan opstellen met de neurofeedback provider. Dit omvat de voorkeursmethode van communicatie (bijv. telefoon, e-mail, video-oproep), de verwachte responstijd, en wie te contacteren in geval van technische problemen of noodgevallen.
  3. Sessieschema: Alle cliënten moeten akkoord gaan met een schema van neurofeedback-sessies, inclusief de frequentie en duur van elke sessie. Betaling:
  4. Betaling voor thuis neurofeedback training moet volledig worden voldaan vóór de start van de training. Cliënten kunnen onderhevig zijn aan extra kosten als de uitrusting verloren gaat, gestolen wordt, of beschadigd raakt buiten normale slijtage.
  5. Aansprakelijkheid: Alle cliënten nemen volledige aansprakelijkheid voor enige verwonding of schade als gevolg van het gebruik van neurofeedback uitrusting tijdens de training. De neurofeedback provider is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige effecten die tijdens of na de training kunnen optreden.
  6. Privacy: De privacy en vertrouwelijkheid van alle cliëntinformatie is van het grootste belang. Alle cliëntinformatie wordt vertrouwelijk gehouden en wordt niet gedeeld met derden, behalve zoals vereist door de wet.

Door deel te nemen aan thuis neurofeedback training, gaan alle cliënten akkoord met deze algemene voorwaarden en condities, inclusief de uitrusting uitleenovereenkomst.

×