Home > Neurofeedback > Info Professionals > Kostenregelingen voor bedrijven >


Kostenregelingen voor bedrijven


Vergoeding via de werkgever

Een werkgever kan uw kosten van gesprekstherapie, neurofeedback en coaching geheel voor eigen rekening nemen (inclusief de reiskosten van 0,19 euro per kilometer). Uitgaven voor studie of scholing, in de vorm van persoonlijke training, gericht op het onderkennen van talenten, kwaliteiten en vaardigheden, en het ontwikkelen daarvan, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning c.q. het verkrijgen van een betere positie, zijn namelijk aftrekbaar, als scholingsuitgaven. De werknemer hoeft over deze tegemoetkoming door zijn werkgever geen belasting te betalen. Als een werkgever slechts een deel van uw kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek. Voor een werkgever zijn de kosten voor neurofeedback, gesprekstherapie en coaching een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (bij bv arbeidsongeschiktheid). Werkt u wel maar heeft u stressklachten dan kan neurofeedback ook preventief worden gevolgd om langduriger stressklachten te voorkomen.

Neurofeedback kan oplossingen bieden bij langdurige ziekte (bv ernstige stressklachten), of ernstig verstoorde werkrelaties, om te voorkomen dat men onnodig lang thuis zit terwijl het loon toch moet worden betaald. Het aanbieden van neurofeedback behandeling kan ook een eventueel aansprakelijk stellen (en verhogen van premies) voorkomen, omdat de werkgever hiermee een verregaande bereidheid laat zien om de werknemer te helpen herstellen en/of re-integreren.


Vergoeding via de zorgverzekeraar

U kunt als werkgever vragen aan uw werknemers of zij deels of volledig de neurofeedback via hun eigen zorgverzekering willen laten vergoeden. Ook wanneer het peak-performance betreft kan vergoeding via de zorgverzekeraar plaatsvinden.


Zelfstandig ondernemers

Als men zelfstandig ondernemer is, dus een zzp-er die als zodanig door de Belastingdienst is erkend, kunnen kosten voor studie en opleiding ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht,waardoor het aan de Belastingdienst te betalen bedrag wordt gedrukt, terwijl het persoonlijk functioneren wordt verbeterd. Bovendien tellen uren die aan coaching, training of supervisie zijn besteed mee voor het urencriterium. Neurofeedback staat expliciet bekend als leeractiviteit en valt dus onder de aftrekpost studie en opleiding, evenals coaching (onder de noemer persoonlijke ontwikkeling). In beginsel zijn deze activiteiten met 19% BTW belast. Als u zelfstandig ondernemer bent, maar niet over een BTW rekening beschikt, en de BTW dus niet kunt terugvragen, wordt aangeraden een verwijsbrief van de huisarts te overleggen.